Zákazník: nepřihlášen | přihlásit se | nový zákazník

Průvodce kotlíkovou dotací

    

Průvodce kotlíkovou dotací

 

Nová kotlíková dotace MŽP má za cíl vyměnit 80 tisíc starých nevyhovujících kotlů s ručním přikládáním za nové nízkoemisní zdroje.

O peníze z 2. Prioritní osy Operačního programu Životní prostředí zažádají kraje a ty je následně rozdělí mezi domácnosti.

 

Schválené kotle EkoScroll:

V7 PLUS 25 kW na uhlí v designu ALFA     

V7 PLUS 19 kW Pellet v designu ALFA

V7 PLUS 38 kW Pellet v designu ALFA

 

 

Předmět podpory:

Kotlíková dotace bude konečným uživatelům poskytována pouze na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o ekodesingu. Seznam podporovaných zdrojů tepla je uveden v seznamu výrobků a technologií vedeném Státním fondem životního prostředí ČR.

Příjemce podpory:

Oprávněným žadatelem kotlíkové dotace je fyzická osoba, která má ve vlastnictví/spoluvlastnictví rodinný dům určený pro bydlení, nebo bytový dům o maximálním počtu 3 bytových jednotek, ve kterém bude provedena výměna zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za nový nízkoemisní zdroj. 

Výše podpory:

Kotlíková dotace bude fyzickým osobám poskytována v této výši:

70 % způsobilých výdajů při instalaci kotle pouze na uhlí

75 % způsobilých výdajů při instalaci kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle

80 % způsobilých výdajů při instalaci OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu) 

Maximální uznatelné náklady, ze kterých bude hrazena procentuální částka dotace činí 150 000 Kč.

Uznatelné náklady:

Zdroj tepla včetně nákladů na jeho instalaci

Rekonstrukce otopné soustavy

Nová otopná soustava

Rekonstrukce a výstavba spalinových cest

Mikroenergetické opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)

Služby energetického specialisty

Projektová dokumentace – zpracování průkazu PENB 

 

Podání žádosti:

Žádost o poskytnutí kotlíkové dotace se bude podávat na Krajském úřadě patřičného kraje. Vyhlášení prvních výzev v rámci OPZP se předpokládá na konci tohoto roku až začátkem roku 2016. Informace o výzvě budou zveřejňovány na stránkách jednotlivých krajů.

Seznam webových adres krajů naleznete zde: http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0045 

 

Povinné doklady k podání žádosti:

Žádost: Každý kraj bude mít svoji vlastní žádost o kotlíkové dotace. Tyto žádosti budou zveřejňovány na internetových stránkách krajských úřadů.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB): Tento průkaz musí být zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“.

Pokud dům již splňuje parametry klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“, není nutné přidávat další úpravy domu (mikroopatření k zateplení), dotace bude řešit pouze výměnu zastaralého kotle. Takže bude muset doložit Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který potvrdí, že dům již zateplení nepotřebuje. Průkaz buď má, nebo mu ho vypracuje energetický specialista.

Pokud žadatel ví, že dům nesplňuje "C" nebo žadatel rovnou prokáže realizaci některého z programem uváděných „mikroopatření“, nebude muset k žádosti přikládat PENB. Energetický specialista pouze v textu žádosti vyplní doporučené úpravy domu, které pak bude žadatel realizovat kromě primární výměny kotle. Tato úprava pak nemusí dosahovat konkrétních parametrů, nemusí tedy vést k dosažení vlastností budovy v třídě „C“ apod.

Takže žadatel objednává od energetického specialisty buď štítek PENB nebo jen návrh mikroopatření, nemusí oboje.

 

Fotodokumentace: Fotodokumentace stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním včetně výrobního štítku, napojeného na otopnou soustavu a komín, s uvedením jeho typu (odhořívací, prohořívací), materiálu ze kterého je vyrobené těleso (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném palivu.

Fotodokumentacenově instalovaného kotle (nového zdroje vytápění), jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso (tato fotodokumentace se dokládá až při závěrečném vyúčtování).

Fotodokumentace o provedení tzv. „mikro“ energetického opatření ve stavu před, v průběhu a po dokončení doporučených opatření (tato fotodokumentace se dokládá až při závěrečném vyúčtování).

Potvrzení o likvidaci starého kotle: Doklad o ekologické likvidaci může potvrdit výkupna kovů či sběrný dvůr. Oficiální formulář Potvrzení o likvidaci bude zveřejněn Ministerstvem životního prostředí.

Písemné souhlasy: Souhlas spoluvlastníků domu/bytové jednotky s provedením výměny zdroje tepla a případného mikroenergetického opatření.

Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.

Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, že je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Mikro“ energetická opatření

Poskytovat doporučení k provádění mikro energetických opatření musí energetičtí specialisté se zaměřením na „Energetickou certifikaci budov“. Jejich seznam najdete na stránkách MPO.

Seznam mikroenergetických opatření:

  1. Zateplení střechy nebo půdních prostor

  2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

  3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

  4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

  5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)

  6. Dílčí výměna oken

  7. Výměna vstupních a balkonových dveří

  8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

  9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla 

V případě, že bude nutné provést „mikro“ energetické opatření, je možné žádat o proplacení nákladů na provedené „mikro“ energetické opatření pouze do výše 20 tis. Kč. 

Náklady které dotace neuzává:

V rámci kotlíkových dotací nelze podpořit výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu. Dále nelze podpořit náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva za nový zdroj vytápění a nelze podpořit ani výměnu stávajícího plynového kotle.

 

 

 

Veškeré formuláře jsou ke stažění na webu lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz

 

 


Přílohy
pdfRojek - dotační kotle [pdf, 223 kB]